Dronefilm tager din film­pro­duk­tion til nye højder

Dronefilm er opta­gel­ser fra luf­ten, som i høj grad kan løf­te ind­tryk­ket og bil­le­det af dit pro­dukt eller din virk­som­hed. Ved at benyt­te dro­ne­op­ta­gel­ser kan du give din film en ny og spæn­den­de vin­kel samt få et stør­re per­spek­tiv på det, du ønsker at vise frem.

Vi pro­du­ce­rer dro­ne­film i høje­ste kvalitet

Produced By er et cer­ti­fi­ce­ret dro­ne­pro­duk­tions­sel­skab. Det bety­der, at vi natur­lig­vis har alle dro­ne­til­la­del­ser og for­sik­rin­ger på plads. Vi vare­ta­ger opga­ver for virk­som­he­der i hele København og omegn som for eksem­pel på Frederiksberg og Amager.

Vi fil­mer med en pro­fes­sio­nel dro­ne af typen DJI Inspire. Dronen leve­rer 4K opta­gel­ser og stil­l­bil­le­der af høj kva­li­tet. Dronen kan fly­ve 4 km op i luf­ten og fly­ve op til 100 km/t. Derudover kan dro­nen fil­me i vind op til 10 m/s. Du har alt­så hos Produced By det bedst muli­ge udgangs­punkt for flot­te kvalitetsdroneoptagelser.

Se kon­kre­te eksemp­ler ved at klik­ke på en af knap­per­ne neden­for, hvor du kan se vores YouTube-kanal og vores dro­ne­film showreel.

Produced by
Design uden navn
Dronefilm er produced by's ekspertiseområde og tilbydes til virksomheder på amager, frederiksberg og resten af københavn
Dronefilm for virksomheder på frederiksberg, amager og i hele københavn i højeste klasse

Hvad er for­de­len ved droneoptagelser?

Alle film­pro­duk­tio­ner kan dra­ge for­del af at imple­men­te­re dro­ne­film, da det giver et kom­plet bil­le­de af det, du ønsker at frem­vi­se. Alt efter typen af case og film­pro­jekt kan du væl­ge, om fil­men skal bestå 100 % af dro­ne­op­ta­gel­ser. Alternativt kan du benyt­te dro­ne­film i kom­bi­na­tion med mere tra­di­tio­nel­le videooptagelser.

Optagelser med dro­ne er en for­del­ag­tig løs­ning, hvis du ønsker at etab­le­re et sted rent geo­gra­fisk, eller hvis du skal vise omfan­get af et pro­jekt. Dronefilm giver over­blik over din pro­duk­tion og hjæl­per see­ren til at dan­ne sig et kom­plet hel­heds­ind­tryk af dit pro­dukt eller din virksomhed.

Denne type film egner sig blandt andet til:

  • Landskaber
  • Byggeri
  • Bygninger
  • Bybilleder
  • Turistfilm.

Overordnet set skil­ler dro­ne­op­ta­gel­ser sig ud rent visu­elt fra mere almin­de­li­ge opta­gel­ser fore­ta­get på jor­den. Af den­ne grund kan dro­ne­op­ta­gel­ser bidra­ge til at give din film det sid­ste og afgø­ren­de touch.

Vil du vide mere? Kontakt os

Hos Produced By har vi haft man­ge spæn­den­de cases med dro­ne­op­ta­gel­ser. Dem kan du se nær­me­re på i vores dro­ne­film showre­el. Du er også altid vel­kom­men til at kon­tak­te os på tele­fon 31 33 21 50 eller e‑mail ege@producedby.dk.