Klimakonsulenter

Hvorfor pro­du­ce­re Grønne film

Du har sik­kert lagt mær­ke til at bære­dyg­tig­hed og kli­ma er kom­met på dags­or­de­nen man­ge ste­der. Det er den også i film­bran­chen i Danmark og Europa, hvor der nu lig­ger kla­re ret­nings­linjer for, hvor­dan man bør pro­du­ce­re film på en bære­dyg­tig måde fremadrettet. 

Det er ikke et krav end­nu, men det vir­ker til kun at være et spørgs­mål om tid før det kom­mer til at påvir­ke film­støt­ten. Og så er der fak­tisk pen­ge at spa­re ved at læg­ge pro­duk­tio­nen om til at være mere bære­dyg­tig. Det vil vi ger­ne hjæl­pe dig med.

Vi har man­ge års erfa­ring med at pro­du­ce­re bære­dyg­ti­ge film

Vi har i tæt sam­ar­bej­de med BFTP​.DK og Green Producers Club udvik­let anbe­fa­lin­ger­ne og afprø­vet dem i prak­sis i vores film­pro­duk­tion igen­nem de sid­ste 5 år. 

Vi har pro­du­ce­ret og udvik­let film efter best-pra­cti­ce i Danmark og ved lige præ­cis, hvor man skal star­te og hvor­dan man lever op til alle bære­dyg­tig­heds­krav, som bli­ver stil­let. Derfor vil vi meget ger­ne hjæl­pe dig med at kom­me i gang med at pro­du­ce­re Grønne film, som er gode både for kli­ma, etik og økonomi.

Hvad kræ­ver det at lave en grøn film

For at vi skal kun­ne omlæg­ge jeres pro­duk­tion til en bære­dyg­tig film­pro­duk­tion skal vi ger­ne være invol­ve­ret alle­re­de i ansøg­nings­fa­sen og den tid­li­ge præproduktion. 

Der er nog­le ting, som skal til­pas­ses i bud­get­pri­o­ri­te­rin­gen og så skal hver fil­maf­de­ling have en wor­ks­hop, hvor vi gen­nem­går en ræk­ke bære­dyg­ti­ge til­tag, som de skal imple­men­te­re i deres næste filmproduktion. 

Det er ikke ele­men­ter, som ændrer pro­duk­tions­for­men eller ind­hol­det radi­kalt, men det kræ­ver at alle funk­tio­ner fra run­ner til instruk­tør er bevid­ste i deres ressourceforbrug.

Under sel­ve pro­duk­tio­nen og post­pro­duk­tio­nen vil vi have en kli­ma­kon­su­lent til­knyt­tet, som tager sig af det prak­ti­ske ind­til jeres film­hold selv kan over­ta­ge den­ne funktion.

Efter pro­duk­tio­nen er fær­dig kan vi hjæl­pe med at lave en kli­ma­rap­port, som lever op til de anbe­fa­lin­ger, der stil­les af DFI og European Producers Club.

Please accept sta­ti­sti­cs, mar­ke­ting cook­i­es to watch this video.

Hvad koster en CO2 redu­ce­ret filmproduktion

Prisen for vores arbej­de afhæn­ger selv­føl­ge­lig meget af pro­duk­tio­nens stør­rel­se. Men vil læg­ge et sted imel­lem 100.000 og 250.000 kr. på den før­ste pro­duk­tion, hvor der er meget arbej­de med uddan­nel­se af filmcrew. På de kom­men­de pro­duk­tio­ner vil inter­ne funk­tio­ner være træ­net til at over­ta­ge vores arbejde. 

Der vil des­u­den være en per­ma­nent bespa­rel­se på eksem­pel­vis mad og vand på jeres pro­duk­tio­ner, som hur­tigt vil dæk­ke udgif­ter­ne til os.

Hvordan kom­mer vi i gang med bære­dyg­tig film og tv-produktion

Det bed­ste sted at star­te er selv­føl­ge­lig at tage et møde ansigt til ansigt, hvor vi får en snak om, hvad der er jeres behov og hvor vi lidt mere detal­je­ret kan rede­gø­re for hvor­dan pro­ces­sen for en bære­dyg­tig film­pro­duk­tion kan udfor­me sig. Du kan tage fat i os på ege@producedby.dk eller +45 3133 2150.