Royal Økologisk

Royal har valgt at sat­se på deres Økologisk lager øl, som deres flagskib. Det har vi været med til at lan­ce­re med den­ne hero film, som har kørt i Tv og onli­ne.
Produced By blev bl.a. valgt som pro­duk­tions­sel­skab, for­di vi kun­ne pro­du­ce­re fil­men Co2 Neutralt, hvil­ket gik godt i spænd med lan­ce­ring af et øko­lo­gisk produkt.

VISITFJORDLANDET
LET THE SAGA BEGIN

Denne prisvin­den­de turist­film blev pro­du­ce­ret med hen­blik på at lok­ke rej­sen­de til Roskilde områ­det. Fjordlandet er en sam­men­slut­ning af turist­for­e­nin­ger omkring Roskilde, Holbæk og Lejre, hvor hove­d­at­trak­tio­nen er ste­dets histo­ri­ske til­knyt­ning til vikin­ger og ikke mindst rig­tig flot natur. Det er de ting fil­men fan­ger med flot­te natur­bil­le­der kry­dret med histo­ri­ens vingesus. 

Græsmælk
COOP

En film fra en stør­re kampag­ne for COOP i for­bin­del­se med deres ind­fø­rel­se af en ny mærk­nings­ord­ning, der skal sik­re stør­re bevidst­hed om dyre­vel­færd. Filmene blev brugt onli­ne på soci­a­le medi­er og digi­ta­le platforme. 

Lundbeck­fon­den

Opgaven til den­ne film bestod i at kom­mu­ni­ke­re Lundbeckfondens stra­te­gi frem mod 2025 på en kre­a­tiv måde. Det blev til et uni­vers byg­get i Københavns cister­ner, som blev en meta­for for de uen­de­li­ge mulig­he­der forsk­nin­gen giver.
Filmen er lavet Co2 neut­ralt, hvil­ket man kan se mere om på siden Bæredygtige Film

Produced By er et pro­duk­tions­sel­skab, der ska­ber film af høj kva­li­tet med et lavt kli­ma-aftryk. Vores spids­kom­pe­ten­cer er reklame‑, portræt- og dronefilm.

Tænk dig om
Før du ikke stem­mer

En kampag­ne som Produced by udvik­le­de til de dan­ske regio­ner i for­bin­del­se med regio­nal og kom­mu­ne­val­get 2017. 

Vi er hav­høst
Havhøst

Havhøst er en for­e­ning af havbøn­der, som dyr­ker østers, blåmus­lin­ger, tang og andre ting under van­dets over­fla­de. Filmen her har været med til at ska­be opmærk­som­hed og til­træk­ke nye med­lem­mer.
Derudover har for­må­let været at vise alle de mulig­he­der der lig­ger i dyrk­ning under havet. 

Process

Præproduktion

Præproduktion

Møde
Konceptudvikling
Manuskript
Projektplanlægning

KONTAKT
Ege Heckmann
Tlf: 31 33 21 50

Production

Produktion

Optagelser
Lyddesign
Speak & gra­fik
 

KONTAKT
Jens Formann
Tlf: 61 68 69 63

Postproduction

Postproduktion

Redigering
Colorgrading
Lydmix
Aflevering af film

KONTAKT
Annika Lund Jensen
Tlf: 40 74 93 05

Forside