Teamet

Teamet

Ege Heckmann

Producer

+45 31332150
ege@producedby.dk

Teamet

Annika Lund Jensen

Producer

+45 40749305
annika@producedby.dk

Om os

Produced By blev stif­tet i 2014 og fra vores kon­tor på Frederiksberg i København pro­du­ce­rer vi reklame‑, portræt- og dronefilm.

Vi er et kre­a­tivt kol­lek­tiv af pro­du­ce­re, instruk­tø­rer, foto­gra­fer, klip­pe­re og col­or-gra­de­re, der stræ­ber efter at ska­be effekt­ful­de og visu­elt fæn­gen­de film – for både små og sto­re virk­som­he­der. Vi er nede på jor­den og idé­ud­vik­ler, plan­læg­ger og ekse­kve­rer altid i tæt dia­log med vores kun­der og samarbejdspartnere.

Vores vision har altid været at ska­be film, der gør en for­skel for sam­fun­det. Men i 2019 beslut­te­de vi, at vores pro­duk­tion også skul­le have en posi­tiv ind­virk­ning. Derfor har vi udvik­let kon­cep­tet Grønne film, hvor vi i pro­duk­tio­nen tager hen­syn til kli­ma­et vha. grøn ener­gi, mil­jø­ven­lig trans­port, vegansk mad og mindst muligt brug af emballage.

Vi til­by­der føl­gen­de:
Grøn film­pro­duk­tion
Reklamefilm
Portrætfilm

Du er til hver en tid vel­kom­men til at kon­tak­te os.