Referencer

Logo lundbeck foundation

Opgaven til den­ne film bestod i at kom­mu­ni­ke­re Lundbeckfondens stra­te­gi frem mod 2025 på en kre­a­tiv måde. Det blev til et uni­vers byg­get i Københavns cister­ner, som blev en meta­for for de uen­de­li­ge mulig­he­der forsk­nin­gen giver.
Filmen er lavet Co2 neut­ralt, hvil­ket man kan se mere om på siden Bæredygtige Film

Logo vejdirektoratet

Vi har i sam­ar­bej­de med Vejdirektoratet udvik­let en film til at ska­be stolt­hed inter­nt og skaf­fe nye medarbejdere.

Logo danish film institute

Det dan­ske fil­min­sti­tut har lan­ce­ret en hjem­mesi­de med en mas­se iko­ni­ske dan­ske stum­film. Til at ska­be opmærk­som­hed omkring det­te, har vi pro­du­ce­ret en rek­la­me­film for siden.

Logo metronettet

I for­bin­del­se med udvi­del­sen af Metronettet har Produced by været fast sam­ar­bejds­part­ner på en ræk­ke film, der både for­kla­rer, hvor langt arbej­det er kom­met men også rebran­ding­film, som har haft til for­mål at give Metroen en mere posi­tiv profil.

Logo royal beer

Produced by har pro­du­ce­ret adskil­li­ge film for Royal beer – blandt andet den­ne rek­la­me­film for deres øko­lo­gi­ske lager.

Logo coop

Vi pro­du­ce­rer løben­de både onli­ne­film, rek­la­mer og inter­ne film til COOPs man­ge for­skel­li­ge kæder. Produktionerne sker i tæt sam­ar­bej­de med Konstellation & Republica.