Bæredygtig film- og vide­opro­duk­tion for virksomheder

Din virk­som­hed har en stærk CSR-poli­tik og pas­ser godt på mil­jø­et i det dag­li­ge. Men når I får pro­du­ce­ret film, sæt­ter det ofte et stort kli­maaf­tryk. Filmproduktion er nem­lig af sin natur desvær­re ikke sær­lig bære­dyg­tig – sna­re­re tværtimod. 

Mindre kli­ma­be­last­ning

Videoproduktion med fokus på at bela­ste kli­ma­et mindst muligt

Derfor er vi hos Produced By stol­te af at intro­du­ce­re en bære­dyg­tig film­pro­duk­tion, hvor vi bestræ­ber os på at bela­ste kli­ma­et mindst muligt. Vi til­by­der en grøn vide­opro­duk­tion for virk­som­he­der på Frederiksberg, Amager og i hele det øvri­ge København.

Grøn film

Hvad er en grøn filmproduktion?

En bære­dyg­tig film pro­du­ce­res af vores fir­ma, hvor vi for­plig­ter os til følgende:

  • Prioritering og anven­del­se af bære­dyg­ti­ge trans­port­for­mer: Gå, cykel, offent­lig trans­port og elbil
  • Transportable sol­pa­ne­ler til oplad­ning af batterier
  • CO2-neut­ral el til kontoret
  • Ingen pla­stik­spild på opta­gel­ser, såsom engangs­fla­sker og engangsservice
  • Vegetarisk for­plej­ning under optagelser
  • 5 tons CO2- kvo­ter til kli­ma­ven­li­ge pro­jek­ter i ulande.
Please accept sta­ti­sti­cs, mar­ke­ting cook­i­es to watch this video.

Bæredygtig film­pro­duk­tion

Kontakt os og hør mere om en bære­dyg­tig filmproduktion

Kunne du tæn­ke dig at høre mere om vores arbej­de i for­bin­del­se med en bære­dyg­tig film- og vide­opro­duk­tion, eller har du nog­le spørgs­mål? Så er du altid meget vel­kom­men til at tage kon­takt til os hos Produced By. 

Vi vare­ta­ger blandt andet opga­ver for virk­som­he­der i hele København, som ønsker en grøn film­pro­duk­tion i tråd med deres CSR-politik.

Vi kan kon­tak­tes på fle­re for­skel­li­ge måder alt afhæn­gigt af, hvad der pas­ser dig bedst. Du kan enten rin­ge til os, skri­ve til vores e‑mail eller udfyl­de vores kon­takt­for­mu­lar her på siden.