Grøn film- og vide­opro­duk­tion for virksomheder

Hvad er ’Grønne’ filmproduktioner

Emissioner, bære­dyg­tig­hed og kli­ma er i dag helt uund­gå­e­li­ge emner i de fle­ste indu­stri­er. Det gæl­der også inden­for vores bran­che i det meste af ver­den. Der fore­lig­ger alle­re­de en del ret­nings­linjer for, hvor­dan man bør pro­du­ce­re film‑, tv og rek­la­mer i Danmark, med fokus på reduk­tion af emissioner.

Det er ikke et krav end­nu, men det vir­ker til kun at være et spørgs­mål om tid før det kom­mer til at påvir­ke den dan­ske film- og tv-industri.

Ved en bære­dyg­tig pro­duk­tion for­plig­ter vi os til at over­hol­de følgende:

  • Prioritering og anven­del­se af bære­dyg­ti­ge transportformer
  • Energivenligt fil­m­ud­styr og gen­an­ven­del­se af materialer
  • Brug af loka­le el-net og ’grøn­ne’ energileverandører.
  • No pla­stic policy
  • Lokal vege­ta­risk forplejning
  • Affaldssortering
  • Klimarapport

Vi har man­ge års erfa­ring med at pro­du­ce­re ‘grøn­ne’ film

Vi har i tæt sam­ar­bej­de med BFTP​.DK og Green Producers Club udvik­let ret­nings­linjer for mere bære­dyg­tig pro­duk­tion og afprø­vet dem i prak­sis i vores egne pro­duk­tion igen­nem de sid­ste 6 år. 

Vi pro­du­ce­rer og udvik­ler film‑, tv- og rek­la­mer efter best-pra­cti­ce i Danmark og ved lige præ­cis, hvor­dan vi lever op til alle bære­dyg­tig­heds­krav. Derfor vil vi meget ger­ne hjæl­pe jer med jeres næste pro­duk­tion, pro­du­ce­ret med et mini­mum af emis­sio­ner. I stil­ler sik­kert krav til de fle­re af Jeres under­le­ve­ran­dø­rer når det kom­mer til CSR, hvor­for ikke også stil­le krav til jeres filmproducenter?

Hvad kræ­ver det at lave en grøn film

Der er ikke ele­men­ter, som ændrer pro­duk­tions­for­men eller ind­hol­det radi­kalt, men det kræ­ver at jeres ledel­se og alle beslut­nings­ta­ge­re som del­ta­ger i film­pro­jek­tet er bevid­ste i deres ressourceforbrug.

Under sel­ve pro­duk­tio­nen og post­pro­duk­tio­nen har vi at have en Green Manager til­knyt­tet, som løben­de ind­sam­ler data til pro­duk­tio­nens kli­ma­rap­port. Efter endt pro­duk­tion mod­ta­ger i kli­ma­rap­por­ten, som ska­ber over­blik og data for pro­duk­tio­nens sam­le­de brug af emis­sio­ner. Den kan i inte­gre­re i Jeres virk­som­heds sam­le­de CO2e regnskab.

Hvad koster en CO2 redu­ce­ret filmproduktion

Prisen sti­ger ikke radi­kalt, men der vil være en mer­ud­gift på kli­ma­rap­por­ten, som kræ­ver løben­de ind­sam­ling af data og udar­bej­del­se af den ende­lig rapport. 

Kontakt os for priser.

Du kan tage fat i os på email: ege@producedby.dk / tlf.: +45 3133 2150 eller email: annika@producedby.dk / tlf.: +45 4074 9305

Vi glæ­der os til at høre fra Jer