Portrætfilm giver din virk­som­hed et per­son­ligt touch

Produced By er oprin­de­ligt star­tet af tre pro­du­ce­re og er i dag et etab­le­ret film­pro­duk­tions­sel­skab med alt, hvad det inde­bæ­rer. Det bety­der, at vi har alle de nød­ven­di­ge faci­li­te­ter og res­sour­cer for at udfø­re dit film­pro­jekt. Vores faci­li­te­ter og res­sour­cer omfat­ter blandt andet filmstu­die, foto­gra­fer, klip­pe­re og til­ret­te­læg­ge­re. Vores over­ord­ne­de mål er at pro­du­ce­re rek­la­me­film og cor­pora­te­film, der skil­ler sig ud.

En af Produced Bys ker­ne­kom­pe­ten­cer inden for pro­duk­tion af cor­pora­te­film er at udar­bej­de portræt­film for virk­som­he­der. Vi har pro­du­ce­ret film for fle­re sto­re dan­ske virk­som­he­der, her­un­der blandt andre:

  • Lego
  • TDC
  • Coop.

Vi hol­der selv til på Frederiksberg, og der­for vare­ta­ger vi sær­ligt man­ge pro­jek­ter på Amager og i resten af København.

Hvad er portrætfilm?

Portrætfilm hos Produced By er film, der har til for­mål at portræt­te­re en given virk­som­hed. Mere spe­ci­fikt vil fil­me­ne ofte fun­ge­re som portræt­ter af med­ar­bej­de­re, lede­re eller direktører.

I et for­ret­nings­mæs­sigt per­spek­tiv kan alle fir­ma­er have gavn af at få lavet et portræt af deres virk­som­hed. Mindre virk­som­he­der kan, via portræt­film, opnå tro­vær­dig­hed udadtil som en form for posi­tiv bran­ding. Hvis du er en stør­re virk­som­hed, kan portræt­film være med til at give det mang­len­de per­son­li­ge touch, som til tider kan være svært at få for­mid­let i stør­re cor­pora­te virksomheder.

Vi pro­du­ce­rer portræt­film, der gav­ner din forretning

Vi er i høj grad midt i en tid, hvor for­bru­ger­ne har mere og mere at skul­le have sagt. Samtidig ople­ver vi, at der gene­relt er et sti­gen­de fokus på at frem­me de per­son­li­ge rela­tio­ner – for­bru­ger og virk­som­hed imellem.

Ved at imple­men­te­re portræt­film som et led i din virk­som­heds­pro­fil og stra­te­gi kan du som virk­som­hed tage før­ste skridt i opbyg­nin­gen af det per­son­li­ge ele­ment udadtil. I sid­ste ende vil for­bru­ger­ne let­te­re opnå en natur­lig for­stå­el­se af dit pro­dukt og virk­som­hed, hvis de kan rela­te­re til dig personligt.

Vil du ger­ne vide mere om vores arbejde?

Hvis du har nog­le spørgs­mål eller ønsker at vide noget mere spe­ci­fikt, er du vel­kom­men til at kon­tak­te os på e‑mail ege@producedby.dk eller tele­fon 31 33 21 50.

Produced by