Reklamefilm der ska­ber inter­es­se og kendskab

De fle­ste fir­ma­er har på et eller andet tids­punkt brug for at sæl­ge deres pro­dukt. Dette kan gøres på man­ge måder. En af dis­se måder er natur­lig­vis at pro­du­ce­re en rek­la­me­film, der viser pro­duk­tet eller bran­det frem på den bedst muli­ge måde. 

Hos Produced By har vi man­ge års erfa­ring med at pro­du­ce­re dis­se film, som vi blandt andet pro­du­ce­rer for virk­som­he­der på Amager, Frederiksberg og i hele København.

Vi er vant til at udvik­le kampag­ner helt fra bun­den, hvor vi efter et ind­le­den­de møde udar­bej­der et oplæg og udvik­ler et for­slag til en hel kampag­ne. Vi har lige­le­des stor erfa­ring med at få præ­sen­te­ret en fær­dig ide, som egent­lig bare skal ekse­kve­res. I beg­ge til­fæl­de sæt­ter vi det film­hold, som, vi mener, kan løse opga­ven bedst muligt, og der­ef­ter pro­du­ce­rer vi filmen.

De for­skel­li­ge typer rek­la­me­film, som Produced By har omfat­ten­de erfa­ring med, er:

  • Brandorienterede
  • Strategiske
  • Online
  • Branded con­tent.

Brandorienterede

Brandorienterede rek­la­me­film der opbyg­ger kendskab.

Nogle gan­ge er mål­sæt­nin­gen ude­luk­ken­de at opbyg­ge kend­skab til et brand eller gan­ske enkelt at løf­te bran­det. Dette gøres typisk ved high-end film, som frem­stil­ler bran­det i den kon­tekst, man ger­ne vil promovere.

Strategiske

Strategiske rek­la­me­film med fokus på et spe­ci­fikt salg

Andre film har det for­mål at ska­be et meget spe­ci­fikt salg. Filmene omhand­ler typisk et pro­dukt eller en sæson­va­re, som det er vig­tigt at få skabt opmærk­som­hed omkring i en bestemt peri­o­de. Dette er hoved­sa­ge­ligt meget mål­ret­te­de salgsfilm. 

Reklamefilm kan skabe kendskab eller specifikt salg
Online reklamefilm skaber fornyet interesse

Online rek­la­me­film som ska­ber interesse

Online rek­la­me­film har stormet vold­somt frem de sene­ste år – blandt andet dre­vet af soci­al media ver­de­nens vækst. I den­ne kon­tekst er det typisk vig­tigt at pro­du­ce­re nog­le mod­ta­ger­o­ri­en­te­re­de film, som kan leve over læn­ge­re tid. Dette gøres even­tu­elt ved at pro­du­ce­re fil­me­ne over et kon­cept, som kan pro­du­ce­res i for­skel­li­ge vari­a­tio­ner og bli­ve ved med at ska­be for­ny­et interesse.

Branded con­tent reklamefilm

Film som for­tæl­ler en inter­es­sant doku­men­ta­risk eller fik­tiv histo­rie, hvor fir­ma­et bag spil­ler en min­dre iøj­ne­fal­den­de rol­le. Dette kan eksem­pel­vis være histo­ri­en om et fir­ma, der har sat sig for at byg­ge det per­fek­te sur­f­bræt, og igen­nem hele fil­men bru­ger hoved­per­so­ner­ne en Ford som trans­port­mid­del. Her rek­la­me­res der for Ford, selv­om hoved­fo­kus egent­lig er et andet sted.

En vel­pro­du­ce­ret portræt­film kan også være en effek­tiv meto­de til at lave bran­ded con­tent for en virksomhed.

Vil du ger­ne vide mere?

Vi pro­du­ce­rer rek­la­me­film inden for alle typer bud­get­ter og til­pas­ser natur­lig­vis udtryk­ket til det pågæl­den­de pro­dukt og brand. Produced By kom­mer ger­ne for­bi til et ufor­plig­ten­de møde, hvor for­skel­li­ge ret­nin­ger og mulig­he­der kan diskuteres. 

Hvis du har lyst til at vide mere, er du vel­kom­men til at kon­tak­te os på tele­fon 31 33 21 50 eller via e‑mail ege@producedby.dk.

Produced by